dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Forudsætninger

Elevers læringsforudsætninger - i praksis

Kendskab til elevernes forskellige forudsætninger for læring og for deltagelse i skolens arbejde er essentielt. Her finder du redskaber til at finde elevernes forskellige læringsstile og til at undervise med forskellige læringsstile. Du kan også finde viden om de mange intelligenser og forslag til undervisningsforløb, der er planlagt ud fra denne teori.

 

Under punktet "Baggrundsviden" til venstre finder du artikler, der præsenterer forskellige perspektiver på elevers læringsforudsætninger.

Beskrivelse:

Læs et uddrag fra bogen "Dygtig, dygtigere, dygtigst", udgivet i 2014 og skrevet af Kirsten Baltzer, Ole Kyed og Poul Nissen, som er tre af Danmarks førende personer inden for talentudvikling i skolen. I bogen præsenteres "Undervisningsdifferentieringens ABC" med læringsmål på tre forskellige niveauer, hvor der også er fokus på skolernes begavede og talentfulde elevers faglige udvikling og trivsel. I dette uddrag vises et eksempel på planlægning af en undervisning, der er differentieret på mål ud fra "Undervisningsdifferentieringens ABC" og "Blooms taksonomi".

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Redskab til træning af bogstaver i indskolingen. Eleverne skal arbejde to og to med hver deres bogstav. Alternativt kan hele klassen arbejde med det samme bogstav. Aktiviteterne er opdelt efter syv af intelligenserne.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Elevens viden om alfabetet tjekkes nemmest og mest effektivt ved en bogstavlæseprøve. Målet er, at eleven skal kunne benævne 24 bogstaver fejlfrit på højst 17 sekunder.
Beskrivelse:
Brug denne model til at visualisere teorien om læringsstilene.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Her finder du en såkaldt ”dynamisk iaggtagelsesmodel”, som kan indsættes i fx elevplan og læserapport eller printes og bruges som skabelon for samtale om skriftsprog med forældre eller kolleger.
Beskrivelse:
Med dette evalueringsskema kan hver enkelt elev evalueres inden for de seks områder sprog- og udtryksformer, natur og naturfaglige fænomener, sociale færdigheder, bevægelse og motorik, samvær og samarbejde og det praktisk-musiske. Skemaet er udformet til pædagogen eller læreren. Det tager udgangspunkt i målcirklen, der giver eleven et visuelt overblik over de mål, han eller hun har nået eller er på vej til at nå.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Dette skema kan bruges til at indkredse og karakterisere en elevs flowevne og -potentiale eller mangel på samme. Kan der svares "ja" på spørgsmålene, er det en positiv indikation i forhold til muligheden for at udvikle flowevnen og omvendt, hvis svaret er "nej".
(Fra Flow og pædagogik af Frans Ørsted Andersen)
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Kinæstetisk undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i spillet twister. Her skal man ikke blot give det rigtige svar, man skal holde balancen imens! Denne version af spillet handler om matematik, men det kan tilpasses til alle fag og emner.
Beskrivelse:

For at inkludere elever med eksekutive vanskeligheder skal læreren ofte lave meget synlige strategier for eleverne i deres læsning af tekster. Det øger overblikket for denne gruppe af elever, så de på lige fod med de andre elever opdager, at de lærer noget. Dette skema kan støtte læreren i at afdække en elevs eksekutive funktioner. Skemaet kan bruges på alle klassetrin.

  

(Fra Læsning der lykkes - inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen af Laura Emtoft og Sofia Esmann, Dafolo 2012)

Beskrivelse:
Her er en beskrivelse af hver af intelligenserne på baggrund af teorien om de mange intelligenser: sproglig, logisk-matematisk, visuel-rumlig, kropslig-kinæstetisk, musikalsk, interpersonel, intrapersonel og naturalistisk.
Beskrivelse:
Her finder du et skema til lærernotater om elevens brug af læseforståelsesstrategier til anvendelse ved vurderinger i klassen, måling ved prøver eller elevens oplæsning for læreren.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
I dette skema kan eleverne gøre rede for deres læsevaner og læselyst. Spørgeskemaet kan bruges til at få eleverne til at reflektere over egne læsevaner som udgangspunkt for tværfagligt samarbejde, som optakt til skole-hjem-samtalen eller til udfyldning af elevplanen.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Status- og handleplansskema til registrering af klassens status, testresultater, læseprøver, mål og kommende tiltag.
Beskrivelse:

Dette redskab kan danne udgangspunkt for eleven med ADHD eller andre opmærksomhedsforstyrrelser. Hjælp eleven med nogle værktøjer, som han eller hun kan bruge i situationer, hvor der opstår vrede eller frustration.

 

(Fra Bevar roen – en metodehåndbog til inklusion af børn med ADHD af Charlotte Andersen, Dafolo 2012)

Beskrivelse:

Mange af de børn, der har ADHD, reagerer ofte voldsomt på deres følelser. Her er en liste over de typiske forløb med krop, tanke og handling. Brug listen til at at tale med barnet om følelserne og de handlinger, der opstår på baggrund heraf, og hjælp derved barnet til at forstå kroppens signaler og tackle dem, før de munder ud i voldsomme handlinger.

 

(Fra Bevar roen – en metodehåndbog til inklusion af børn med ADHD af Charlotte Andersen, Dafolo 2012)

1 2 Næste
rss.png