dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Links > Links
Skoleportalen_knap

Links

  

Link:
Børnerådet
Beskrivelse:
Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børns rettigheder. Rådet arbejder for børns ret til beskyttelse, indflydelse og omsorg. Børnerådet er politisk uafhængigt og kan derfor handle på baggrund af egne beslutninger.
Link:
Børns Vilkår
Beskrivelse:
Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der i mere end 30 år har arbejdet for alle børn i Danmark, men med en særlig indsats for de børn, som har det svært. Målet er at sørge for, at alle børn kan få den hjælp, de har behov for og sikre børns ret til en god barndom og et godt liv.
Link:
Danmarks Evalueringsinstitut
Beskrivelse:
Danmarks Evalueringsinstitut; rummer bl.a. oversigt over og beskrivelser af igangværende og afsluttede evalueringsprojekter.
Link:
Danmarks Lærerforening
Beskrivelse:
Danmarks Lærerforening (DLF) arbejder for at varetage medlemmernes interesser; for at udvikle medlemmernes arbejds-pladser og for at udvikle lærernes professionelle bevidsthed, kompetencer og uddannelse. Det gør DLF ved hjælp af initiativer og forslag og ved at samarbejde med andre og påvirke beslutningstagere.

Link:
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
Beskrivelse:
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole under Aarhus Universitet løser forskningsopgaver og udbyder kandidat- og masteruddannelser på det pædagogiske område.

Link:
Danmarks Privatskoleforening
Beskrivelse:
Hjemmeside for Danmarks Privatskoleforening, der varetager de frie skolers interesser overfor Folketing og ministeriet, kommunerne og de faglige organisationer og yder juridisk, økonomisk, overenskomstmæssig, informationsmæssig, ledelses- og organisatorisk samt pædagogisk bistand til medlemsskolerne.

Link:
Dansk Center for Undervisningsmiljø
Beskrivelse:
Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, er et uafhængigt statsligt center, der arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud.

Link:
Dansk Friskoleforening
Beskrivelse:
Dansk Friskoleforening er interesseorganisation for 256 medlemsskoler med i alt cirka 30.000 elever. Samtlige ansatte, forældre og andre skolekredsmedlemmer er medlemmer af foreningen. Skolerne repræsenterer en bred vifte af pædagogiske, ideologiske og religiøse livsanskuelser. Alle skolerne fungerer under Friskoleloven.
Link:
Det Kriminalpræventive Råd
Beskrivelse:
Det Kriminalpræventive Råd består af omkring 50 forskellige myndigheder, foreninger og private og offentlige organisationer. Her mødes medlemmerne og finder veje til, hvordan de hver især og sammen kan forebygge kriminalitet.
Link:
Efterskolerne
Beskrivelse:
Efterskolerne hjemmeside, hvor der er oplysninger om alle efterskoler, ventelister, undervisningstilbud mm.

Link:
Fælles Mål
Beskrivelse:
På Undervisningsministeriets hjemmeside kan faghæfterne Fælles Mål downloades som pdf for alle klassetrin og fag. Find ud af, hvad eleverne skal lære, ved at se nærmere de centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF'er) og de tilhørende trinmål.
Link:
Folkeskolen
Beskrivelse:
Hjemmeside knyttet til fagbladet af samme navn, som Danmarks Lærerforening står bag. Her er der dagllige opdateringer inden for politisk udvikling, pædagogiske tendenser og andet, der måtte være aktuelt i den danske folkeskole netop nu. Her findes artiklerne fra det trykte blad samt anmeldelser af fagbøger, debatforum og meget andet.
Link:
Folketingets Ombudsmand
Beskrivelse:
Folketingets Ombudsmand skal kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder.
Link:
Klagenævne
Beskrivelse:
Hjemmeside for Klagenævnet for den vidtgåernde specialundervisning.
Link:
Kommunernes Landsforening
Beskrivelse:
KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål at varetage de danske kommuners fælles interesser.

Link:
Lærernes Centralorganisation
Beskrivelse:
Hjemmeside for Lærernes Centralorganisation, LC, der har for-handlingsret og aftaleret for tjenestemænd, personale ansat på tjenestemandslignende vilkår og pensionerede tjenestemænd i staten og folkeskolen.

Link:
Lærernes Pension
Beskrivelse:
Lærernes Pension administrerer pensionsordninger for lærere inden for folkeskolen, de private skoler, voksenundervisning og flere andre områder.
Link:
Mange måder at lære på
Beskrivelse:
I Universe Research Labs forsknings- og udviklingsprojekt "Mange måder at lære på" skabes der en masse viden og erfaring fra projekter på danske skoler, der sætter fokus på diversiteten i elevgruppen, og hvordan man kan tilrettelægge sin undervisning differentiert herefter. På denne hjemmeside kan man læse om de forskellige projekter og blive inspireret til at udvikle sin egen undervisning i en mere differentieret retning.
Link:
Ordblindeinstituttet
Beskrivelse:
Ordblindeinstituttet (OI) er en specialskole for børn med speci-fikke læse- og skrivevanskeligheder - ordblindhed. OI er også kompetencecenter for ordblindeundervisning.
Link:
Personaleweb
Beskrivelse:
Personaleweb er den fælles hjemmeside for KL, KTO, Danske Regioner og Sundhedskartellet og formidler personalepolitiske erfaringer fra kommuner og regioner.

Link:
PsykologCentret
Beskrivelse:
PsykologCentret holder til i Viborg og Skive, hvor de arbejder med børn, unge og voksne. Deres tilgang er anerkendende og ressourcefokuseret ud fra et kognitivt og relationsorienteret helhedssyn.
Link:
Regeringens Vækstforum
Beskrivelse:
Regeringens Vækstforum rådgiver regeringen ved at analysere og besvare politisk-økonomiske udfordringer og rådgive om vækststrategier; findes på Statsministeriets hjemmeside.
Link:
Skole og Forældre
Beskrivelse:
Skole og Forældre er en forening for skolebestyrelser og andre interesserede med tilknytning til den danske folkeskole. Det er en landsforening med lokalafdelinger i landets 98 kommuner.

Link:
Skolestyrelsen
Beskrivelse:
Indeholder oplysninger om folkeskolens afsluttende prøver og deres gennemførelse, om karaktergivning efter 7-trins-skalaen.

Link:
UddannelsesGuiden
Beskrivelse:
Vejledningsportalen eller UddannelsesGuiden rummer in-formation om det samlede udbud af uddannelser og om arbejdsmarkedsforhold.

Link:
Undervisningsministeriet
Beskrivelse:
Undervisningsministeriets hjemmeside, der oplyser om lovgivning, statistik og pædagogik på alle uddannelsesområder fra grundskole til professionsuddannelserne.
Link:
Undervisningsministeriets evalueringsportal
Beskrivelse:
Undervisningsministeriets evalueringsportal med information om nationale test, elevplaner og andre evalueringstiltag.

Link:
UNI.C
Beskrivelse:
UNI.C er en styrelse under Undervisningsministeriet, der leverer it-tjenester om uddannelse og forskning, herunder materialeplatformen, uddannelsesstatistik og skoleintra mv.

Link:
Videns- og specialrådgivningsorganisation
Beskrivelse:
VISO (videns- og specialrådgivningsorganisation) under servicestyrelsen, der rådgiver kommuner, borgere og institutioner om handicap, sociale problemer og specialundervisning mv.

rss.png