dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Planlægning

Planlægning af undervisning - i praksis

Her finder du blandt andet skemaer til elevens egen årsplanlægning og til at strukturere teamets planlægning af årets undervisning. Du og teamet kan med redskaber som Teamets årshjul sikre jer, at jeres planlægning og målsætninger kommer omkring Fælles Mål, at alle opgaver bliver fordelt, og at jeres grundlæggende idéer bliver konkrete og ført ud i livet.

 

Under punktet "Baggrundsviden" til venstre finder du artikler om planlægning af undervisning bl.a. ud fra kooperativ læring.  

Beskrivelse:

Læs et uddrag fra bogen "Dygtig, dygtigere, dygtigst", udgivet i 2014 og skrevet af Kirsten Baltzer, Ole Kyed og Poul Nissen, som er tre af Danmarks førende personer inden for talentudvikling i skolen. I bogen præsenteres "Undervisningsdifferentieringens ABC" med læringsmål på tre forskellige niveauer, hvor der også er fokus på skolernes begavede og talentfulde elevers faglige udvikling og trivsel. I dette uddrag vises et eksempel på planlægning af en undervisning, der er differentieret på mål ud fra "Undervisningsdifferentieringens ABC" og "Blooms taksonomi".

Beskrivelse:

Klasse- og læringsledelse handler om, at læreren kan opbygge gode relationer, at han eller hun ved, hvad målet med timen er, hvordan der skal arbejdes, hvad der forventes, hvad der er bestemt på forhånd, og hvad eleven må bestemme selv, således der hele tiden kan skabes passende forstyrrelser. Det hele skal være rationelt, velstruktureret og gennemtænkt. Læreren skal hele tiden have sin person med og være tydelig, så ingen er i tvivl om, hvad han eller hun mener. Skab overblikket over de mange dele af klasseledelsesopgaven med disse 10 gode råd til læreren som klasse- og læringsleder.

 

(Fra Klasse- og læringsledelse – en kopi- og arbejdsmappe af Lene Skovbo Heckmann og Karina Landsbo Villumsen, Dafolo 2009)

Beskrivelse:

For at øge elevernes læring og lærernes viden om denne må der foregå dialog og samspil mellem lærer og elev. I dette evalueringsredskab skal eleverne svare på "3 ting, jeg har lært", "2 ting, jeg synes var vanskeligt" og "1 ting, som jeg gerne vil lære mere om". Dermed trænes eleverne i at tænke over egen læring og finde spor på læring - og læringen bliver dermed synliggjort for både elev og lærer.

 

(Fra Den gode time af Lene Skovbo Heckmann, Dafolo 2013)

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Redskab til træning af bogstaver i indskolingen. Eleverne skal arbejde to og to med hver deres bogstav. Alternativt kan hele klassen arbejde med det samme bogstav. Aktiviteterne er opdelt efter syv af intelligenserne.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Dagsorden til brug ved læsekonference, hvor blandt andet klassens læsestandpunkt, forslag til fortsatte læseudvikling, pædagogiske strategier drøftes.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Reflektionsredskabet SMTTE-modellen er udbredt i pædagogiske kredse. Redskabet skaber grundlag for systematisk planlægning og dynamisk arbejde med udgangspunkt i sammenhæng, mål, tiltag, tegn og evaluering. I denne nye version af modellen er der tilføjet et I - for inklusion. Hvordan vil I sikre jer, at arbejdet med inklusion bliver en del af den pædagogiske praksis? Hordan sikres en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang? Hvordan fastholdes fokus på de sociale relationer og på læringen gennem fællesskabet? Modellen knytter sig til SMITTE-skemaet, der er klar til udfyldelse!

(Fra Sundhedspædagogik i børnehaven - en redskabsbog til inklusion og anerkendelse af Anette Schulz og Ulla Pedersen, Dafolo 2010)

Beskrivelse:
Brug denne model til at visualisere teorien om læringsstilene.
Beskrivelse:

Dette redskab sætter læreren i stand til sammen med eleverne at undersøge, hvordan praksis ser ud, hvilke timer der fungerer godt, og hvilke timer der kan forbedres. Eleverne skal vurdere både sig selv, deres kammerater og læreren.

 

(Fra Den gode time af Lene Skovbo Heckmann, Dafolo 2013)

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:

Ved hjælp af dette skema kan eleven sætte egne faglige mål for et skoleår på baggrund af en gennemgang af årets trinmål og en refleksion over elevens faglige status. Skemaet gemmes i elevens portfolio.
(Fra Teamportfolio - en kopi- og inspirationsmappe af Ulla Sjørup og Hanne Jeppesen)

Beskrivelse:

Elevplanen har blandt andet til formål at styrke samarbejdet mellem skole og hjem. Dette skema kan udfyldes af forældrene og eleven hjemme som en forberedelse til en dialog om, hvad elevplanen skal indeholde. Fokus er på trivsel og sociale mål.

 

(Fra Klasse- og læringsledelse – en kopi- og arbejdsmappe af Lene Skovbo Heckmann og Karina Landsbo Villumsen, Dafolo 2009)

Beskrivelse:

Elevplanen har blandt andet til formål at sætte ord på udviklingen af elevens sociale kompetencer. Dette skema kan udfyldes af eleven (evt. i samarbejde med forældrene) hjemme som en forberedelse til en dialog med læreren, hvad elevplanen skal indeholde. Fokus er på sociale kompetencer og arbejdsvaner.

 

(Fra Klasse- og læringsledelse – en kopi- og arbejdsmappe af Lene Skovbo Heckmann og Karina Landsbo Villumsen, Dafolo 2009)

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Dette skema kan bruges til at indkredse og karakterisere en elevs flowevne og -potentiale eller mangel på samme. Kan der svares "ja" på spørgsmålene, er det en positiv indikation i forhold til muligheden for at udvikle flowevnen og omvendt, hvis svaret er "nej".
(Fra Flow og pædagogik af Frans Ørsted Andersen)
Beskrivelse:

Med denne øvelse kan teamet diskutere og afstemme, fx hvad god undervisning er, og hvad en anerkendende tilgang betyder i praksis. Først finder man hver især fem udtryk, man selv synes er vigtige. Derefter skal man vurdere det i praksis og lytte til hinanden. Til slut diskuterer man sig frem til noget, teamet vil prøve at arbejde efter i dagligdagen.
(Fra Teamportfolio - en kopi- og inspirationsmappe af Ulla Sjørup og Hanne

Beskrivelse:
Den følelsesmæssige intelligens ligger til grund for evnen til at samarbejde med og komme godt ud af det med andre. Dette ark viser strategier, der understøtter og fremmer følelsesmæssig intelligens i klasseværelset. Gennemgå denne liste sammen med kolleger og diskuter, hvordan I kan forbedre jeres indsats.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Brug Kaizentavlen til at få overblik over teamsamarbejdet. Her er et felt til opgaverne, et felt til at prioritere opgaver, en tabel over opgaver, som er i gang, og et felt til de fuldførte opgaver. Da man ikke kan løse alle opgaver på én gang, er der også en parkeringsplads til opgaver, som må vente.

(Fra Målstyret teamsamarbejde i praksis af Jens Linder, Dafolo 2014)
1 2 3 Næste
rss.png