dafolo-top.png
Her er du:
SFO > Planlægning

Planlægning - i praksis

I praksisdelen til planlægning af den pædagogiske praksis kan du finde relevante skemaer, som sikrer, at du når omkring alle dele i en aktivitet, for eksempel i planlægningen af et kreativt forløb i børnegruppen.

 

Under punktet "Baggrundsviden" til venstre kan du finde inspirerende artikler om for eksempel mål- og indholdsbeskrivelser og den helt særlige SFO-pædagogik.

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Refleksionsredskabet SMTTE-modellen er udbredt i pædagogiske kredse. Redskabet skaber grundlag for systematisk planlægning og dynamisk arbejde med udgangspunkt i sammenhæng, mål, tiltag, tegn og evaluering. I denne nye version af modellen er der tilføjet et I - for inklusion. Hvordan vil I sikre jer, at arbejdet med inklusion bliver en del af den pædagogiske praksis? Hvordan sikres en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang? Hvordan fastholdes fokus på de sociale relationer og på læringen gennem fællesskabet? Modellen knytter sig til SMITTE-skemaet, der er klar til udfyldelse!

(Fra Sundhedspædagogik i børnehaven - en redskabsbog til inklusion og anerkendelse af Anette Schulz og Ulla Pedersen, Dafolo 2010)
 
Beskrivelse:

Når børn leger vildt og voldsomt, kommer de ofte til skade. Oftest kan det klares med et knus og et plaster, men nogle gange er skaden mere alvorlig. Med ansvaret for barnets sikkerhed, mens det opholder sig på skolen, må lærere og pædagoger tage stilling til, hvor vild leg de vil acceptere blandt børnene.

 

Niels Jægerum har opremset en række grundantagelser om børns udvikling i den form for leg, der af nogle kan anses som farlig. Hent dokumentet med dikussionspunkterne, og brug dem alene eller sammen med kollegaer og evt. forældre.

 

(Fra Når livet risler – om risici og nødvendige udfordringer i leg, læring og undervisning, Dafolo 2005)

Beskrivelse:
Med dette evalueringsskema kan hver enkelt barn evalueres inden for de seks områder sprog- og udtryksformer, natur og naturfaglige fænomener, sociale færdigheder, bevægelse og motorik, samvær og samarbejde og det praktisk-musiske. Skemaet er udformet til pædagogen eller læreren. Det tager udgangspunkt i målcirklen, der giver barnet et visuelt overblik over de mål, han eller hun har nået eller er på vej til at nå.
Beskrivelse:
En god måde at afslutte et kreativt forløb på er ved at lave en systematisk evaluering, alene eller sammen med dine kollegaer. Her kan du finde et skema til evaluering af et kreativt forløb.
(Fra bogen Kreative børn af Lone Ørnø)
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Dette skema kan bruges til at indkredse og karakterisere et barns flowevne og -potentiale - eller mangel på samme. Kan der svares "ja" på spørgsmålene, er det en positiv indikation i forhold til muligheden for at udvikle flowevnen - omvendt ved svaret "nej".
(Fra Flow og pædagogik af Frans Ørsted Andersen)
Beskrivelse:
Her kan du finde et eksempel på forældrebreve, som kan bruges i relation til kreative forløb.
(Fra bogen Kreative børn af Lone Ørnø)
Beskrivelse:
Kopiarket her kan anvendes af både SFO-ledere og -medarbejdere i forbindelse med planlægning og strukturering af af et forløb for børn med særlige behov. Det er afgørende, at man tilrettelægger de særlige forløb i en inkluderende retning, så barnet oplever og deltager i fællesskaber med de øvrige børn i SFO'en.

(Fra Mål- og indholdsbeskrivelser i SFO - en inspirations- og kopimappe af Susanne Malmborg Harder og Susanne Stentoft Hermansen)
Beskrivelse:
I forbindelse med planlægning af en kreativ aktivitet kan det være nyttigt at bruge dette handleplansskema. Dermed kommer man omkring en række temaer i sin planlægning, for eksempel hvordan aktiviteten forventes at styrke børnenes sociale, personlige og sproglige udvikling.
(Fra bogen Kreative børn af Lone Ørnø)
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Når børn oplever, at det er trygt, sjovt og udfordrende at bevæge sig, vil de i højere grad vælge at deltage i fysiske aktiviteter. Få konkrete forslag til sjove og lærerige bevægelsesaktiviteter.

Forslagene kommer fra bogen Idræt og bevægelse i SFO af Steen Nielsen og Bent Vigsø.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:

Begrebet literacy blev tidligere defineret snævert som læse- og skrivefærdigheder, men nu bruges literacy også om mundtlige og skriftlige elementers indbyrdes samspil i hverdagslivets alsidige og situationsbestemte kommunikation.


En definition af literacy-kompetence kan lyde således: ”en situationsbestemt kompetence til at deltage i en aktivitet med skriftsproglige dimensioner”. (s. 11 i Sproghistorier – en alsidig literacy-pædagogik i børnehave, SFO og indskoling, Dafolo 2012)


Literacy-indikatorerne er en samling eksempler på aktiviteter og handlinger, der i særlig grad har literacy-potentiale. Disse indikatorer skal dog ikke opfattes som en tjekliste, men skal altid forstås og indordnes under det overordnede literacy-perspektiv, der betoner kontekstuelle deltagelsesformer. Her er det vigtigt også at holde sig begreberne ”deltagelse”, ”sproglige helheder” og ”anerkendelse for øje”.

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
I de kreative aktiviteter kan man tage udgangspunkt i det, der optager børnene i deres leg, familie eller fritid. For at komme tæt på det enkelte barn kan man lave en poesiside. Her interviewer man barnet og får det til at sætte ord på sin dagligdag. Man kan også udforme siden, så den omhandler en mindre børnegruppe.
(Fra bogen Kreative børn af Lone Ørnø)
Beskrivelse:

Yogaen over os, og det har den egentlig været længe! Og det er med god grund! Yoga kan styrke både sjæl og krop, og i vores nye bog Lille yogi af yogamester Nanett Borre kan du blive klogere på, hvordan man laver meningsfuld yoga med børn. At den er meningsfuld betyder, at den udover at styrke børns fysisk, koncentration og motorik også kan give anledning til gode snakker om stort og småt. Efter hver øvelser følger nemlig refleksionsspørgsmål, som du kan tale om sammen med børnene. Det styrker den fælles tænkning og kobler yogaøvelserne til noget konkret, børnene kan forholde sig til.


 

Klik på linket og få et smugkig i nogle af øvelserne og de smukke billeder i bogen Lille yogi.

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:

Modellen ”Styr på relationerne” kan hjælpe til at skabe et bedre overblik over det relationelle felt. Brug den eventuelt på et personalemøde, hvor I sammen diskuterer spørgsmålene.

(Fra Inklusion når det lykkes af Bo Clausen og Karen Sørensen, Dafolo 2012)

 

Beskrivelse:

Her finder du et eksempel på, hvordan en mål- og indholdsbeskrivelse kunne se ud. Dette eksempel tager udgangpunkt i de seks læreplanstemaer. Ved at anvende disse, tydeliggøres sammenhængen og det bliver nemmere at arbejde med overgangen mellem børnehave og SFO, når forældrene på forhånd kender de forskellige temaer.
(Fra Mål- og indholdsbeskrivelser i SFO - en inspirations- og kopimappe af Susanne Malmborg Harder og Susanne Stentoft Hermansen, Dafolo, 2011)
 

Beskrivelse:
Med dette skema kan pædagogen få sat ord på, hvad der har indflydelse på egen praksisteori og dermed de valg, man træffer, og de handlinger, man foretager i praksis.
(Fra Den reflekterende praktikvejleder af Susanne Poulsen og Helle Bendix)
1 2 Næste
rss-sfo.gif