dafolo-top.png
Her er du:
Lærer > Gennemførelse

Gennemførelse af undervisning - i praksis

God og virkningsfuld undervisning kræver en velovervejet gennemførelse. Og der er mange metoder at vælge imellem. Her på siden finder du forslag til konkrete aktiviteter, der kan bruges direkte i undervisningen, og som også kan inspirere til at udvikle egne metoder og aktiviteter, der passer til netop din undervisning. Siden byder også på forskellige redskaber, der kan benyttes i teamet bl.a. til reflektion over, hvad god undervisning er, samarbejdsrelationer og mødestrukturer. 

 

Under punktet "Baggrundsviden" til venstre finder du inspirerende artikler om gennemførelse af undervisning.

 

Beskrivelse:

Læs et uddrag fra bogen "Dygtig, dygtigere, dygtigst", udgivet i 2014 og skrevet af Kirsten Baltzer, Ole Kyed og Poul Nissen, som er tre af Danmarks førende personer inden for talentudvikling i skolen. I bogen præsenteres "Undervisningsdifferentieringens ABC" med læringsmål på tre forskellige niveauer, hvor der også er fokus på skolernes begavede og talentfulde elevers faglige udvikling og trivsel. I dette uddrag vises et eksempel på planlægning af en undervisning, der er differentieret på mål ud fra "Undervisningsdifferentieringens ABC" og "Blooms taksonomi".

Beskrivelse:

Klasse- og læringsledelse handler om, at læreren kan opbygge gode relationer, at han eller hun ved, hvad målet med timen er, hvordan der skal arbejdes, hvad der forventes, hvad der er bestemt på forhånd, og hvad eleven må bestemme selv, således der hele tiden kan skabes passende forstyrrelser. Det hele skal være rationelt, velstruktureret og gennemtænkt. Læreren skal hele tiden have sin person med og være tydelig, så ingen er i tvivl om, hvad han eller hun mener. Skab overblikket over de mange dele af klasseledelsesopgaven med disse 10 gode råd til læreren som klasse- og læringsleder.

 

(Fra Klasse- og læringsledelse – en kopi- og arbejdsmappe af Lene Skovbo Heckmann og Karina Landsbo Villumsen, Dafolo 2009)

Beskrivelse:

For at øge elevernes læring og lærernes viden om denne må der foregå dialog og samspil mellem lærer og elev. I dette evalueringsredskab skal eleverne svare på "3 ting, jeg har lært", "2 ting, jeg synes var vanskeligt" og "1 ting, som jeg gerne vil lære mere om". Dermed trænes eleverne i at tænke over egen læring og finde spor på læring - og læringen bliver dermed synliggjort for både elev og lærer.

 

(Fra Den gode time af Lene Skovbo Heckmann, Dafolo 2013)

Beskrivelse:
Klasserumsledelse er ikke kun et anliggende for den enkelte lærer. I teamet kan I arbejde med observation af hinandens klasserumsledelse. Ved at arbejde med et fælles sprog for, "hvad der virker", kan I støtte hinanden i de udfordringer, I møder. Her finder du et skema, som kan bruges til observation af undervisning og som udgangspunkt for den fælles samtale.

(Fra Små skridt - redskaber til evaluering af klasserumsledelse af Gry Bastiansen, Dafolo 2011)
 
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:

Her er der inspiration til akrobatiske udfoldelser. Her skal alle være med, og det gælder om at passe på hinanden og sammen opnå nye færdigheder.


(Fra Gøgl i hverdagen - sådan af Gudrun Gjesing og Anton Niemann Jensen, Dafolo 2008)

 

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:

Formålet med denne sjove leg er at skabe fællesskab og at vise, hvem man er. De eeste redskaber, der skal til, er stole til hver af deltagerne bortset fra en.

 

(Fra Nu skal vi lege i skole og SFO af Gabriella Fromholt, Dafolo 2011)

 

Beskrivelse:

Få inspiration til en sjov leg, der både indeholder berøring, koordination og opmærksomhed - og så er den god for fællesskabet.

 

(Fra Den daglige dosis i skolegården - sådan af Gudrun Gjesing, Marianne Alsgård Pachai og Ruth Nedergaard Ørnsholt) 

 

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:

Få inspiration til en sjov leg, der både indeholder berøring, koordination og kropsbevidsthed - og så er den god for fællesskabet.

 

(Fra Den daglige dosis i skolegården - sådan af Gudrun Gjesing, Marianne Alsgård Pachai og Ruth Nedergaard Ørnsholt, Dafolo 2008)

 

Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Redskab til træning af bogstaver i indskolingen. Eleverne skal arbejde to og to med hver deres bogstav. Alternativt kan hele klassen arbejde med det samme bogstav. Aktiviteterne er opdelt efter syv af intelligenserne.
Artikeloverskrift:
Beskrivelse:
Elevens viden om alfabetet tjekkes nemmest og mest effektivt ved en bogstavlæseprøve. Målet er, at eleven skal kunne benævne 24 bogstaver fejlfrit på højst 17 sekunder.
Beskrivelse:

Denne øvelse kan bruges i alle fag, og den understøtter elevernes sociale kompetencer. En af udfordringerne for læreren i indskolingen er at tilrettelægge undervisningen, så den imødekommer elevernes behov for fysisk aktivitet. Kun fantasien sætter begrænsninger for, hvilke træningsopgaver der kan indgå i denne aktivitet. Metoden er effektiv til at arbejde med træningsopgaver, samtidig med at der arbejdes med de sociale kompetencer. 

 

(Fra Cooperative Learning i indskolingen af Hanne Vogelius Mikkelsen, Dafolo 2011)

 

Beskrivelse:
Det er vigtigt, at forældrene føler sig hørt og imødekommet, når de møder op på skolen til forældremøder. Samtidig kan der være  problemstillinger, som lærerne ønsker bliver debatteret, eksempelvis vigtigheden af, at eleverne spiser sund morgenmad forud for en lang skoledag. Det kan være en vanskelig proces i samarbejdet med forældregruppen, når lærerne tillige skal opstille forventninger – der kan opfattes som krav – til det fælles samarbejde om barnets skolegang. Kopiarket Forældremødet giver forældrene mulighed for at tale om barnets skolegang i en åben dialog med andre forældre. Samtidig sætter spørgsmålene på kortene fokus på de problemstillinger, der eksempelvis kan være forbundet med, at et barn ikke spiser morgenmad. Målet er, at forældrene gør sig nogle overvejelser om forhold, der har indflydelse på, at deres barn får en god skoledag og gode rammer for barnets sociale og faglige udvikling. Dokumentet består af 20 kort med spørgsmål, som anvendes til et spil i forældregruppen. Print ark, laminer og klip ud. Forældrene sidder sammen i en gruppe på fire til fem personer. Læreren fastsætter en passende tidsramme, 30-45 minutter. Kortbunken lægges midt på bordet, og forældrene skiftes til at trække et kort og stille spørgsmålet fra kortet. Kortet lægges herefter i bunden af bunken. Hver person i gruppen har nu et minut til at tilkendegive sin holdning til spørgsmålet. Her kan med fordel anvendes et lille timeglas til at styre tiden. Talerækken går med uret rundt. Nu trækker den næste forælder et kort og stiller spørgsmålet fra kortet. Sådan fortsættes, til den fastsatte tid er gået. Spillet kan anvendes som en tilbagevendende begivenhed på forældremøderne, og nye spørgsmål kan tilføjes.

 

(Fra Cooperative Learning i indskolingen af Hanne Vogelius Mikkelsen, Dafolo 2011)

Beskrivelse:

Teamdannelsen er en vigtig grundsten i arbejdet med CL. Eleverne arbejder i team med tre til fire medlemmer i en periode på fire til seks uger. Teamsamhørigheden støttes af valget af en teamfigur. Hvert team vælger sin egen figur, som kan være trolde, troldmænd, hekse, dværge m.v. Teamfigurerne støtter fællesskabsfølelsen og styrker den identifikation, eleverne oplever med figurerne i fortællingerne. Teamfiguren har yderligere den fordel, at læreren, når denne henvender sig til teamet, kan bruge figurens navn. Eleverne oplever derved, at de er ligestillede, da læreren uden teamfigurerne kan komme til at kalde teamet ved en af elevernes navne, som derved bliver fremhævet som noget særligt: ”Nu må eleverne i Patricks team…” Lad hvert team vælge deres egen figur. Cirklen klippes ud, og hver elev farver et felt. Cirklen lamineres og klistres fast på bordet. De færdige figurer lamineres og klistres fast på cirklen. Målgruppe: 1.-3. klassetrin.

 

(Fra Cooperative Learning i indskolingen af Hanne Vogelius Mikkelsen, Dafolo 2011)

Beskrivelse:
I denne samarbejds- og koncentrationsøvelse bliver eleverne opmærksomme på hinanden som gode samarbejdspartnere, og at de oplever, at deres samlede indsats bliver større, når de samarbejder. Aktiviteten lykkes kun, hvis alle på holdet er opmærksomme og lytter til den talende. Kopiarket består af et sæt ark med fem forskellige tegninger. Derudover skal der bruges 10 stykker blankt papir. Print kopiarkene i to sæt. Eleverne inddeles i to lige store hold, som står på hver en lang række efter hinanden, så de står med front mod den foranståendes ryg. Der skal være god afstand mellem de to hold. Eleverne skal nu konkurrere om, hvilket hold der er bedst til at samarbejde. Eleverne skal instrueres i, at de ikke må tale sammen. Den elev, der står forrest i hver række, udstyres med et blankt stykke papir og en blyant. Kopiarkene deles i to bunker, som blandes, så arkene ikke ligger i samme rækkefølge. Læreren viser det første kopiark fra hver bunke til de to, der står bagerst i rækkerne. Nu skal den bagerste elev tegne tegningen fra kopiarket på ryggen af den elev, der står foran ham, uden at de taler sammen, og sådan fortsætter eleverne, til den forreste elev er nået. Denne tegner nu det, han har mærket på papiret. Læreren indsamler tegningerne, uden at vise dem til eleverne. Nu går den forreste elev ned bag i rækken og skal nu være den første, der tegner. Sådan fortsættes, indtil eleverne har tegnet de fem tegninger fra kopiarkene. Nu sammenligner klassen kopiarkene med elevernes tegninger. Det hold, som har flest rigtige, roses for det gode samarbejde. Det er væsentligt, at læreren italesætter sine positive oplevelser under seancen for eleverne. Målgruppe: 1.-3. klassetrin.

(Fra Cooperative Learning i indskolingen af Hanne Vogelius Mikkelsen, Dafolo 2011)
Beskrivelse:
Med denne øvelse kan eleverne opnå et begyndende kendskab til begreberne ”chance” og ”tilfældighed” i matematik gennem praktiske erfaringer. Eleverne slår med en eller to terninger med det formål at få flest af den værdi, der svarer til det troldenummer, de har valgt. Målet er, at den trold, de vædder på, opnår flest point. Eleverne skal gennem praksisoplevelser opnå erfaringer med, hvilken øjenværdi der med størst sandsynlighed fremkommer flest gange. Først spilles med én terning, derefter med to hvor summen adderes. Dokumentet, der kan downloades nedenfor, består af to parallelle øvelser med henholdsvis en og to terninger. Eleverne sidder i team på fem til 10 elever. Læreren udleverer en terning samt det første kopiark til teamet. Eleverne vælger hver en trold og skriver deres navn og nummeret på trolden på arket. Eleverne skiftes nu til at slå med terningen. Eleven med trold nr. 1 får et point, hver gang terningen viser et øje, eleven med trold nr. 2 får et point, hver gang terningen viser to øjne. Det gælder, uanset hvem der har slået med terningen. Hver gang en elev får point, sætter han/hun et kryds i felterne over sin trold. Den elev, der først har fyldt sine felter med krydser, har vundet. Nu fortsættes på samme måde, men med det næste kopiark samt to terninger. Øjnenes værdi adderes, og der spilles som ved første kopiark.Målgruppe: 1. og 2. klassetrin.

(Fra Cooperative Learning i indskolingen af Hanne Vogelius Mikkelsen, Dafolo 2011)
1 2 3 4 5 Næste
rss.png